شهید صدر

ویژه‌ سی‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله محمدباقر صدر

شهادت او عنوانی بزرگ برای انسانی است که همان گونه که برای جهاد می‌اندیشید برای زندگی نیز اندیشه می‌نمود. از این رو انسانی بود که آینده را با خون سرخ خود نوشت پس از آن که اندیشه اسلامی را با قلم خود به نگارش در آورد. و چه اندک‌اند کسانی که جوهر خونشان با جوهر قلمشان به هم آمیخته باشد تا این که هر دو برخیزند تا این که پویایی زندگی از یک سو فکری باشد و از سوی دیگر ویژگی جهادی و آینده گرا و زنده باشد و نوید پیروزی را هر چند از دورها ندا دهد.چ