فقه و مبانی اجتهاد

انتشار مجموعه آثار روایی امامیه

این کتاب چاپ نسخه‌برگردانی از یک اثر کهن و ارزشمند شیعی است که از جنبه‌های مختلف از آن جمله وجود احادیث مهم از راویان و عالمان ناشناخته و تواریخ و اسناد قابل توجه برای شناخت عالمان امامی سده‌های پنجم و ششم قمری خراسان حائز اهمیت است.

به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «مجموعه آثار امامیه» شامل منتخباتی از برخی متون مهم روایی شیعی است که در سال ۵۸۰ ق. کتابت شده است.
 
نسخهٔ این اثر از مجموعهٔ کتب خطی اهدایی سید محمدصادق طباطبایی به کتابخانهٔ مجلس به شمارهٔ ۲۱۸ است که بر روی برگهٔ مشخصات خطی کتابخانهٔ مجلس از آن «مجموعهٔ کهنهٔ احادیث و اخبار» یاد شده است. این متن دارای اطلاعات و اجازاتی تاریخی است که می‌تواند بخشی از تاریخ تشیع امامی را در خراسان به طور عام و بیهق، به طور خاص روشن کند.
 
اولین متنی که در این مجموعه دیده می‌شود، مجموعه ای است از احادیث در فضائل اهل بیت (ع) که برخلاف اظهارات فهرست نگار تنها مجموعه ای پراکنده از احادیث امالی شیخ صدوق و غیره نیست، بلکه مجموعه ای است از احادیث به روایت از مشایخ و با ذکر سلسله اسناد که به وسیلهٔ ابونعیم النعیمی تدوین شده و باید آن را تألیفی از او قلمداد کرد.
 
بخش دیگر این نسخهٔ خطی را یادداشت‌ها و مجموعه از نقل‌های کوچک تشکیل می‌دهد از منابع مختلف. پس از بخش دوم، در نسخهٔ حاضر در برگ ۱۱ الف و ب، چند مطلب، حکایت و حدیث و از آن جمله دربارهٔ امام غائب نقل شده. در برگ‌های بعدی نسخه (از برگ ۱۲ الف تا ۲۰ ب) نیز مطالب پراکنده و احادیث و حکایات زیادی و از جمله خطبی از حضرت امیر (ع) نقل شده که بیشتر حکم یادداشت‌ها و مسودات دارد و همه باید به خط النعیمی باشد.
 
بخش عمدهٔ نسخهٔ مجموعهٔ طباطبایی در واقع گزیده و انتخابی است از دو کتاب عیون أخبار الرضا و نیز امالی شیخ صدوق، هریک به شکل مستقل.
 
در نسخهٔ حاضر در حواشی بسیاری از برگ‌ها، روایات و حکایات و مطالب مختلفی دیده می‌شود که متأسفانه شماری از آن‌ها خوانا نیست.
 
مجموعه آثار امامیه (منتخباتی از عیون اخبار الرضا (ع)، امالی شیخ صدوق، صحیفة الرضا (ع) و ...) نسخه برگردانی است به قطع اصلِ نسخهٔ خطی که مرکز پژوهشی میراث مکتوب با همکاری مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه CNRS به قیمت 560000 ریال منتشر شده.

نظر شما