فقه و مبانی اجتهاد

فهرست جامع دروس مرتبط فقهی و اصولی حوزه علمیه مشهد

در سال تحصیلی 94-95، بیست‌ویک درس مرتبط با فقه و اصول، به تفصیل ذیل در حوزه علمیه مشهد مقدس تدریس می‌شود.

 

نام استاد

(حضرات آیات وحجج اسلام)

مبحث

مکان

زمان

1

الهی خراسانی،‌ مجتبی

تاریخ تطور فقه و اصول

مدرسه عالی نواب

سه‌شنبه 16-17:30

2

الهی خراسانی،‌ مجتبی

مدخل فقه مقارن

مرکز آخوند خراسانی(ره)

شنبه و چهارشنبه 16-17:30

3

الهی خراسانی،‌ مجتبی

آشنایی با اصول علم رجال از دیگاه فریقین

مدرسه عالی نواب

سه‌شنبه 18-19:30

4

باقری، امیر

مبانی اصول ‌فقه‌(قطع‌و‌ظن)

دانشگاه شهید مطهری(ره)

دوشنبه وسه‌شنبه‌ 10-11:30

5

حائری، صالح

القواعد الفقهیه

مدرسه حضرت مهدی(عج)

8-9

6

ربانی‌بیرجندی،‌محمدحسن

حدیث‌شناسی‌فقهی‌مقارن

مرکز آخوند خراسانی(ره)

شنبه و دوشنبه 18-19:30

7

ربانی‌بیرجندی،‌محمدحسن

احادیث الاحکام

مرکز آخوند خراسانی(ره)

شنبه و دوشنبه16-17:30 و چهارشنبه 18-19:30

8

ربانی‌بیرجندی،‌محمدحسن

سبک‌شناسی جوامع
حدیثی اهل‌سنت

مرکز آخوند خراسانی(ره)

چهارشنبه 16-17:30

9

ربانی‌بیرجندی،‌محمدحسن

فقه مقارن (الحج)

مرکز آخوند خراسانی(ره)

7-8

10

رحمانی، علی

سبک شناسی جوامع حدیثی شیعه

مرکز آخوند خراسانی(ره)

دوشنبه 16-17:30

11

سجادی‌زاده، سیدعلی

القواعد الفقهیه

مدرسه عالی نواب

یک‌شنبه 14- 15:30

12

سجادی‌زاده، سیدعلی

فقه مقارن

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

سه‌شنبه‌ 14-16

13

سجادی‌زاده، سیدعلی

اصول فقه مقارن

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چهارشنبه 14-16

14

شریفی، حسن

مبانی تکملة المنهاج

دانشگاه شهید مطهری

سه‌شنبه وچهارشنبه 12-13:30

15

شریعتی‌تبار، مهدی

آیات الأحکام

مدرسه عالی نواب

یک‌شنبه 14-16

16

شفیعی، علی

فلسفه الفقه

مدرسه عالی نواب

شنبه 14-15:30

17

شوشتری، سیدمحمدتقی

آیات الأحکام

مرکز آخوند خراسانی(ره)

دوشنبه، سه‌شنبه وچهارشنبه 16-17:30

18

شیرازی، سیدمهدی

القواعد الفقیه

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

9-9:30

19

عبداللهی‌نژاد، عبدالکریم

تاریخ تطور فقه و اصول

مدرسه عالی نواب

سه‌شنبه 16-17:30

20

علیزاده یزدی، علی

مناصب الفقیه

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

یک‌شنبه و سه‌شنبه 12-13:30

پنج‌شنبه 9-11

21

قاسمی، محمدحسن

فلسفه الفقه

مدرسه ‌اسلام‌شناسی

‌حضرت‌زهرا(س)

پنج‌شنبه 12-14

 
منبع: اختصاصی شبکه اجتهاد

نظر شما