فقه و مناسک

از سوي پژوهشكده حج وزيارت صورت گرفت؛

فراخوان پذيرش مقاله «پژوهشنامه حج و زيارت»

پژوهشكده حج با هدف گسترش دانش و نشر اندیشه‌های نو در حوزه مطالعات حج و زیارت در حال آماده‌سازی و انتشار «دوفصلنامه» تخصصی است پژوهشگران می توانند مقالات خود را در این زمینه به این پژوهشكده ارسال كنند.

پايگاه اطلاع رساني حج: پژوهشكده حج و زيارت با هدف گسترش دانش و نشر انديشه‌هاي نو در حوزه مطالعات حج و زيارت، در حال آماده‌سازي و انتشار «دو فصلنامه» تخصصي با عنوان «پژوهشنامه حج و زيارت» با رويكرد علمي- پژوهشي است.

بدينوسيله از همه پژوهشگران، اعضاي محترم هيئت علمي، دانشجويان و دانش آموختگان گرامي دعوت مي‌شود، مقالات علمي-پژوهشي خود را در زمينه مطالعات حج و زيارت جهت چاپ در اين نشريه به پست الكترونيكي jhz@hajj.ir ارسال كنند.

شايان ذكر است، اخذ مجوز علمي‌ پژوهشي منوط به انتشار دو شماره از نشريه و ارزيابي و تاييد آن از سوي مراجع مربوطه خواهد بود.

اين نشريه پذيراي مقالاتي است كه بر اساس معيارهاي مقاله علمي-پژوهشي، با موضوع محوري حج و زيارت و مباحث پيرامون آن، نگاشته شده باشند.

مقالات ارسالي بايد مستند و مستدل بوده داراي ساختار منطقي و انسجام محتوايي باشد و به ارائه يافته علمي يا نظري هاي جديد در حوزه تخصصي حج و زيارت بپردازد.

مقالات ارسالي بايد اصيل و حاصل پژوهش نويسنده (نويسندگان) بوده و قبلا در نشريات داخلي يا خارجي و يا به عنوان بخشي از كتاب چاپ نشده باشند و نيز همزمان براي چاپ به ساير مجلات علمي ارسال نشده باشند.
 
شيوه نامه پژوهشنامه حج و زيارت

نظر شما