فقه و اقتصاد

فراخوان فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی»

نشریه از استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان نظام بانکی دعوت به عمل آورده تا مقاله‌هاي تألیفی علمی- پژوهشی خود رابراي انتشار در نشریه ارسال نمایند.

پژوهشکده پولی و بانکی: موسسه عالی آموزش بانکداري ایران وابسته به بانک مرکزي، پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشار نخستین شماره فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداري اسلامی» در شهریور ماه 1394، در نظر دارد شماره هاي آتی این فصلنامه را نیز به زودي منتشر کند.

این نشریه از استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان نظام بانکی دعوت به عمل آورده تا مقاله‌هاي تألیفی علمی- پژوهشی خود را در باب موضوعات پیشنهادي یا سایر موارد مرتبط با مطالعات مالی و بانکداري اسلامی، براي انتشار در نشریه ارسال نمایند.

علاقمندان می‌توانند اطلاعات تکمیلی را از این نشانی دریافت نمایند.
  • کلمات کلیدی :

نظر شما