اندیشوران فقهی

«اصول فقه نوین»؛

جدیدترین اثر فقهی آیت‌الله اراکی منتشر شد

جلد دوم کتاب «اصول فقه نوین» تألیف آیت‌الله شیخ محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد. در این کتاب قواعد خاصۀ دلالت لفظی مورد بحث قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «اصول فقه نوین» در بردارندۀ بخش دوم از قواعد خاصۀ دلالت دلیل وضعی لفظی(قواعد خاصۀ دلالت لفظی) است که پیشتر در جلد اوّل این کتاب سخن از قواعد عامۀ دلالت لفظی به میان آمده است.

این کتاب در بخشی "قواعد و قوانين دلالت و فهم" را بر دو دسته‌ «قواعد عام دلالت» و «قواعد خاصۀ دلالت» تقسیم کرده؛ و مراد از «قواعد عام دلالت» را اینگونه بیان می‌کند: قواعد و قوانينى است كه به لفظ معينى بستگى ندارند، و به دو دستۀ "قواعد دلالت ناشى از وضع"، و گقواعد دلالت ناشى از استعمال تقسيم" می‌گردد؛ و نیز «قواعد خاصۀ دلالت» قواعد و قوانينى است كه به لفظ خاصى بستگى دارند، نظير دلالت صيغۀ امر يا صيغۀ نهى يا اداة عموم و امثال آنها.

همچنین، در این کتاب «قواعد خاصۀ دلالت»، در دو مرحله بحث می‌شود. اول "دلالت در مرحلۀ مدلول تصورى": اين دسته از دلالت‌ها، در مفردات، افزون بر تبادر، با به‌كارگيرى شيوۀ استقراء يا برهان عقلى به‌دست مى‌آيد، و در مركبات، علاوه بر تبادر و استقراء و برهان، با به‌كارگيرى شيوۀ تحليل قابل دسترسي است، و در اين مرحله ميان مباحث اصولى و فلسفۀ تحليلى، مباحث مشتركى قابل طرح است. مرحله دوم؛ "دلالت در مرحلۀ مدلول تصديقىگ: اين دسته نيز با استفاده از برهان عقلى، يا اصول عقلايى به دست آمده از طريق وجدان يا استقراء، قابل اثبات است.

بنابراین گزارش، کتاب «اصول فقه نوین» بعد از بررسی «قواعد خاصۀ دلالت» به تبيين «قواعد دلالت خاصۀ لفظى» در دو بخش "مواد" و "هیئات" می‌پردازد.

قابل ذکر است، کتاب «اصول فقه نوین» مجلد دوم اثر آیت‌الله شیخ محسن اراکی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی توسط انتشارات مجمع الفکر الإسلامی چاپ شده است.

نظر شما