فقه و مناسک

دو استفتاء جدید از آیت‌الله مکارم شیرازی

آیت‌الله مکارم شیرازی به دو استفتاء دربارۀ اُجرت برداشتن ابروی مردان و تسویه وام قبلیِ مسکن با وام مسکن جدید پاسخ گفتند.

به گزارش شبکه اجتهاد، درباره تسویه وام مسکن قبلی با وام مسکن جدید سوال شده است: فردی وام خرید مسکن گرفته و قصد دارد با آن، وام قبلی که برای خرید مسکن گرفته است را تسویه نماید؛ حکم آن چیست؟.
جواب: وام باید مطابق قراردادی که در مورد آن شده است (در فرض سوال خرید مسکن نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.

و نیز در استفتائی سوال شده است: آیا پولی که آرایشگر ها از طریق برداشتن ابروی مردها کسب می کنند، حلال است؟.
جواب: جايز نيست مردان خود را شبيه زنان کنند و در آمد حاصله از این کار نیز خالی از اشکال نیست.

نظر شما